หมายเหตุ : ลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 20 ส.ค. 2562 /ชำระค่าลงทะเบียน ได้ถึงวันที่ 23 ส.ค. 2562

**************************************************************************************************************************

 

 - โครงการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 - กำหนดการประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

 - แบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมอมารี ดอนเมือง ฯ

 - ปิดการลงทะเบียน(เนื่องจากมีผู้ลงเบียนเข้ารับการอบรมครบตามกำหนดแล้ว)

 - รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Human Subject Protection

 - รายชื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัย เกี่ยวกับมนุษย์ รพ.พระมงกุฎเกล้า

 - รายชื่อเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัย เกี่ยวกับมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

 - รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมห้องดอนเมือง บอลรูม 1-2

 - การจัดทำฐานข้อมูล การจัดการเอกสารและฐานข้อมูล

 - ประเด็นทางจริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับการวิจัยฯ

 - หลักจริยธรรม การวิจัยเชิงคุณภาพ

 - ใบลงทะเบียนประชุมวิชาการ

- 12 มิย.PPT อ.พรรณทิพา -NECAST version 2

**************************************************************************************************************************

 

 

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง
 • 17 Jan 2019
 • 72
 • 0
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรัง CH7 NEWS เวลา 08.41 น....
อ่านต่อ
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข มอบหนังสือแด่ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 25 Dec 2018
 • 106
 • 0
หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหนังสือ 100 ปี การสาธารณสุขไทย แด่ ผู้บริหารสำนักงานปลัดก...
อ่านต่อ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • 25 Dec 2018
 • 85
 • 0
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร...
อ่านต่อ
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 • 15 Nov 2018
 • 473
 • 0
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  - 14.30 น.  ณ ห้องประ...
อ่านต่อ
ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย
 • 7 Nov 2018
 • 130
 • 0
ประชุมคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดงานฯ ทุกคณะและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดงาน ในวโรกาสส...
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เข้าพบหัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อการเตรียมงานฯ ปี 2562
 • 18 Oct 2018
 • 195
 • 0
                ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.ผู้อำนวยการสถาบันพร...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม (แบบ สขร ๑)
 • 5 June 2019
 • 18
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ประจำเดือนพฤษภาคม (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน (งบลงทุน)
 • 21 May 2019
 • 15
 • 0
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง...
อ่านต่อ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
 • 1 May 2019
 • 54
 • 0
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน (แบบ สขร ๑)
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน
 • 15 Nov 2018
 • 473
 • 0
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00  - 14.30 น.  ณ ห้องประ...
อ่านต่อ
การประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนตุลาคม
 • 10 Oct 2018
 • 229
 • 0
ประชุมสำนักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการสาธ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด